Sekretesspolicy för Dywidag Sverige

Din integritet är viktig för Dywidag Sverige, och vi är måna om att skydda dina personuppgifters integritet, tillgänglighet och konfidentialitet. All behandling av personuppgifter Dywidag Sverige ska alltid följa gällande dataskyddslag. Denna sekretesspolicy innehåller djupgående information om vilka personuppgifter som samlas in, hur information samlas in och vilka rättigheter du som kund eller leverantör har när du har personuppgifter registrerade hos oss.

Personuppgiftsansvarig
Dywidag Sverige ansvarar för verksamhetens behandling av personuppgifter. Dessa sekretessregler gäller Dywidag Sverige.

Vår behandling av personuppgifter
Dywidag Sverige behandlar personuppgifter i samband med kund- och leverantörsrelationer. Nedan följer en översikt över vår hantering av personuppgifter som rör kunder och leverantörer. Dywidag Sverige har en egen sekretesspolicy för anställda.

Kundupplysningar
Dywidag Sverige behandlar personuppgifter om våra kunder i samband med leverans av varor och tjänster.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder information som vi lagrar om dig i följande syften:

 • Tillhandahålla produkter och tjänster: Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och leverera produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter behandlas till exempel för
  • att utföra leverans av de produkter och tjänster du beställer av oss
  • identifiering av kunder
  • fakturerings- och betalningsspårning
  • felrättning, kundservice, klagomål, behandling och kontrollåtgärder
 • Utveckling och analys: Vi behandlar personuppgifter för att förbättra och förfina våra produkter, tjänster och digitala kanaler
 • Försäljning och marknadsföring: Vi använder både anonymiserade data och personuppgifter i marknadsföringssyfte.
 • Överensstämmelse med lagbestämmelser: Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. i samband med redovisning och för att lämna ut information till behörig myndighet när den åläggs oss i enlighet med norsk lagstiftning
 • Andra syften som du har samtyckt till: Vi kommer att kunna behandla dina personuppgifter i andra syften som du specifikt har gett oss ditt samtycke till

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal/kontrakt med våra kunder. Vi behandlar även personuppgifter baserat på samtycke. Eftersom behandlingen sker baserat på ditt samtycke kan du återkalla ditt samtycke när som helst genom skriftlig begäran.

Hur samlar vi in personuppgifter?
De uppgifter vi samlar in om dig beror på vilka kommunikationskanaler du använder och vilken information du tillhandahåller vid inköp, registrering eller i andra relevanta sammanhang.

Vi samlar in personuppgifter som:

 • du lämnar till oss, till exempel när du köper eller registrerar dig för våra tjänster, fyller i ett formulär eller kontaktar oss

Du har ingen skyldighet att lämna ut personuppgifter till oss, men om du väljer att inte göra det kan vi inte tillhandahålla dig våra tjänster eftersom, till exempel, vi inte kan fakturera dig för tjänsterna eller skicka någon information som du begär.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi kan behandla personuppgifter i följande kategorier:

 • Grundläggande information såsom namn, befattning och kontaktuppgifter
 • Information om kundrelationen, till exempel orderinformation, betalningsinformation och kontakt med support
 • Information som genereras i samband med användningen av våra digitala kanaler, såsom teknisk information om enheten som du använder när du besöker våra digitala kanaler (inklusive datum och tid, vilken typ av dator/mobiltelefon, operativsystem och webbläsare du använder, IP-adresser, skärmstorlek, etc.).
 • Annan information som lagras på grundval av ditt samtycke. I det här fallet får du specifik information om vilken information vi lagrar och vad den används till när vi begär ditt samtycke

Loggfiler
Information om din enhets specifikationer, programvara och ditt besök samlas automatiskt in av oss. Till exempel kan denna information inkludera din IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, internetleverantör, filer som (HTML-sidor, grafik, etc.), operativsystem, åtkomsttid, och varifrån du kom när du ankom till våra digitala kanaler.

Leverantörsinformation
Dywidag Sverige behandlar även personuppgifter om våra kunder i samband med leverans av varor och tjänster. Behandlingen är nödvändig för att ingå eller uppfylla avtal/kontrakt med våra leverantörer. Uppgifterna kan också användas i samband med kontrollåtgärder.

Personuppgifter som behandlas i detta avseende inkluderar kontaktinformation för personer hos våra leverantörer, inklusive grundläggande information som ditt namn, arbetsgivare, befattning och privat kontaktinformation. 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen eller lagstadgade skyldigheter som vi är föremål för.

Dina personuppgifter lagras så länge du har en aktiv relation med oss eller våra digitala kanaler, eller tills du ber oss att glömma bort dig och radera vår lagrade information om dig. Vi definierar en relation till oss eller våra digitala kanaler som att (i) vara kund eller leverantör till oss, (II) ha samtyckt till att ta emot marknadsföringsinformation från oss, (III) aktivt ha begärt kontakt med oss via sociala medier, telefon, meddelanden eller elektroniska formulär, (IV) ha varit aktiv i våra digitala kanaler efter att du har gett ditt samtycke. Relationen definieras som aktiv om den har utövats inom de senaste 24 månaderna. Lagring av anonymiserade uppgifter är inte föremål för sådana begränsningar eller krav.

Dessutom strävar vi efter att se till att dina personuppgifter och annan kundinformation är uppdaterad och korrekt, och att vi inte lagrar information som inte är nödvändig för personuppgiftsbehandlingens syfte.
Dessutom kommer vi att radera personuppgifter om dig om du ber oss om det, om vi inte har en rättslig grund eller lagstadgad skyldighet att föra dina personuppgifter vidare.

Har andra tillgång till dina personuppgifter?
Vi kan också ge personuppgifter till:

 • personuppgiftsbiträden som arbetar som underleverantörer för oss och behandlar din information för vår räkning. Sådana underleverantörer får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsten som överenskommits med oss. Vi vidtar särskilda åtgärder för att se till att underleverantörerna följer dessa villkor och den norska personskyddslagstiftningen, särskilt när personuppgiftsbiträdet är beläget i ett land utanför Norge eller EU/EES-området
 • andra parter med ditt samtycke

Vi kan också lämna ut information:

 • I lagstadgade fall, till exempel vid domstolsbeslut, till polisen eller andra offentliga myndigheter, enligt strikta fördefinierade processer
 • I samband med överlåtelse av verksamhet, t.ex. som ett led i en sammanslagning, ett förvärv, en försäljning av våra tillgångar eller överföring av tjänster till ett annat företag. I detta fall kommer du att meddelas via e-post och/eller se ett meddelande i våra digitala kanaler om eventuella förändringar i ägarskap, användning av dina personuppgifter och val du kan fatta gällande dina personuppgifter


Hur skyddar vi dina uppgifter?
Att skydda dina personuppgifter är något vi prioriterar högt, och vi arbetar ständigt med att skydda dina personuppgifter och annan konfidentiell information. Säkerhetsarbetet omfattar både fysiska, tekniska och administrativa åtgärder, inklusive skydd av personalens information, IT-infrastruktur, interna och offentliga nätverk samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Säkerhetsarbetet innebär också att vi regelbundet utför riskbedömningar, revideringar av underleverantörer och ser över olika faktorer såsom tillgänglig teknik, affärsbehov och myndighetskrav. Detta ska säkerställa att vi alltid har tillräckliga säkerhetsåtgärder, så att vi kan förhindra att personuppgifterna kommer på avvägar.

Dina rättigheter
Inom ramen för de begränsningar som anges i lagen om personuppgifter och annan lagstiftning har du rätt att:

 • Veta vilken information vi har om dig 
 • Kräva att felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter rättas eller tas bort. Återkalla eller begränsa samtycke till behandling av personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Observera dock att detta kan leda till att vi inte längre kan tillhandahålla vissa av våra tjänster till dig


Dywidag Sverige har inget eget dataskyddsombud. Om du anser att vi behandlar personuppgifter i strid med lagen kan du klaga hos Datainspektionen (i Norge Datatilsynet: post@datatilsynet.no).